Sản phẩm thu hoạch

15/03/2017

Sản phẩm thu hoạch

  1. Lập kế hoạch triển khai tập huấn chuyên đề “Đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng phát triển năng lực” cho đối tượng là giáo viên tiểu học tại cơ sở giáo dục của anh/chị ?
  2. Xây dựng nội dung chuyên đề phù hợp với kế hoạch tập huấn đã thiết kế.
  3. Soạn một bài học trong chương trình tiểu học trong đó thể hiện được một số hoạt động đánh giá năng lực học sinh tiểu học theo quá trình?
  4. Lập một ma trận đề và ra 1 đề bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực (Cuối học kì I, cuối năm học) theo môn học và theo khối lớp. Học viên không được sử dụng các bài đã được lấy làm Ví dụ.
  5. tại tại đay
  6. Thú 2 Thứ 3 Thứ 4

Các học viên nộp về phòng GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tập hợp thành 1 file và gửi về sở trước ngày 5 tháng 11 năm 2015

Email nhận : khoathnd@gmail.com

Mẫu bìa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

 

SẢN PHẨM THU HOẠCH

LỚP TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

( Môn : ………..)

khHọ và tên:

Đơn vị công tác:

 

Nam Định, tháng 11 năm 2015